VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající: Ing. Kateřina Fárková
Sídlo: Kolejní 429/1, 160 00 Praha 6 45754781
Identifikační číslo: 45754781 (dále jen „Prodávající“)

Předmět prodeje: online produkty, konzultace a semináře jsou prodávány prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.klubzmeny.cz

Kontaktní e-mail: info@klubzmeny.cz 
Kontaktní telefon: (+420) 608 337 737

 

Oddíl I. – OBECNÁ USTANOVENÍ
 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Prodávající a na straně druhé Kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.klubzmeny.cz, je prodej online produktů, konzultací a seminářů. (dále jen předmět koupě).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 

Oddíl II. – OBJEDNÁVKA
 

Kupující provádí objednání předmětu koupě ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře).

Objednávka musí obsahovat osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zemi, kde Kupující sídlí).

Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. 

Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a Prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy nastává okamžikem přijetí platby Prodávajícím a kupní smlouva není vyhotovována písemně. Zaplacením částky Kupujícím na účet Prodávajícího vzniká Prodávajícímu povinnost vystavit Kupujícímu fakturu.

  

Oddíl III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny v českých korunách (Kč) nebo v eurech (Eur), podle sídla Kupujícího, včetně DPH. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.  

Platba je možná v českých korunách (Kč) pro Kupující se sídlem v České republice nebo v eurech (Eur) pro Kupující se sídlem na Slovensku.  

Kupující má možnost zaplatit cenu za předmět prodeje Prodávajícímu  některým z níže uvedených způsobů:

·       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-3929420227/0100

V případě bankovního převodu je splatnost kupní ceny na základě zálohové faktury do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Objednávka, která nebude Kupujícím uhrazena dle těchto obchodních podmínek, bude Prodávajícím po opakované výzvě zrušena.

·       kreditní kartou prostřednictvím formuláře ComGate.

·       v hotovosti, pokud to předmět koupě umožňuje a pokud je to uvedeno v nabídce.

Při způsobu platby v hotovosti podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka je vydávána elektronicky v aplikaci FIKET a je možné si ji stáhnout na daňovém portálu podle čísla účtenky. Číslo účtenky je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu v momentě zaevidování přijaté tržby a to ústně nebo elektronickou poštou podle domluvy.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://www.klubzmeny.cz a že s nimi souhlasí.

V případě prodeje online produktů získá Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči Prodávajícímu, e-mailem přístup k zakoupenému on-line produktu.

 

Oddíl IV. – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
 

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má Kupující – fyzická osoba - právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Dle § 1836 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a Prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.

Dle § 1837 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že mu nevzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud mu Prodávající dodal digitální obsah elektronicky po skončení 14 denní lhůty a pokud Prodávající Kupujícího upozornil v nabídce na webovém rozhraní na delší než 14 denní lhůtu dodání (týká se zvýhodněných předprodejů). 

Pokud Prodávající v nabídce vysloveně uvede, že Kupující může uplatnit garanci vrácení peněz, tak Kupující může od smlouvy odstoupit ve lhůtě, kterou Prodávající v nabídce na webovém rozhraní uvedl. 

Odstoupení může Kupující provést elektronickou formou na e-mail: info@klubzmeny.cz  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu prodeje. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce webu a do Facebookové skupiny zřízené vysloveně pro nabízený produkt.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (v případě osobních konzultací), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatečně naplněné kapacity (v případě seminářů) ve vybraném termínu Kupujícím, nebo z jiných důvodů, které Prodávajícímu neumožňují splnění objednané služby Kupujícím. O těchto skutečnost Prodávající bez zbytečných průtahů Kupujícího včas vyrozumí pomocí údajů, které Kupující zadal do objednávkového formuláře.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že předmět prodeje je ve shodě s nabídkou na webovém rozhraní. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně a s péčí a trvá uvedenou dobu.

Je-li společně se službou poskytnut dárek za cenu dopravného a Kupující neuplatňuje nárok na vrácení částky za reklamaci digitálního produktu, tak Kupující není povinen poskytnutý dárek vrátit.

Je-li společně se službou poskytnut dárek za cenu dopravného a Kupující uplatňuje nárok na vrácení částky za reklamaci digitálního produktu, tak je Kupující povinen poskytnutý dárek vrátit na korespondenční adresu Prodávajícího, což je tato:

Kateřina Fárková, Počernická 366/63, 108 00 Praha 10

Pokud Kupující dárek nevrátí nebo ho vrátí načatý, neúplný či poškozený, tak Kupující souhlasí s tím, že bude hodnota dárku odečtena od vrácené reklamované částky. Prodávající prohlašuje, že dárkem nebude věc rychlé spotřeby, která by změnila svou podobu do 14ti dnů od darování.

 

Oddíl V. – ODPOVĚDNOST
 

Zabezpečení – Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Webové stránky prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Oddíl VI. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které Kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

Osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace Prodávajícího.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: 

https://klubzmeny.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

Oddíl VII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Prodávající je oprávněn k prodeji a k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 2. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v těchto obchodních podmínkách.